Jegyzőkönyv

 

amely készült a Műegyetemi Evezős Club (MEC) 2015. 10. 03. napján 13:00 órakor kezdődő rendkívüli közgyűlésén, a Club vízi telephelyén (1237 Budapest Vízisport u. 44.).

 

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint a Műegyetemi Evezős Klub tagjai.

 

Tihanyi László, a MEC elnöke mint a MEC elnöksége által a meghívó szerint összehívott közgyűlés levezető elnöke köszönti az ülés résztvevőit. Megállapítja, hogy a 22 fős taglétszámból 14 fő van jelen, így az ülés határozatképes.

Szavazatszámláló bizottságként javasolja Pichler Balázs és Tevesz László megválasztását. A közgyűlés egyhangúlag (14 i., 0 n., 0. t.) a szavazatszámlálókat megbízza.

A jegyzőkönyv vezetésére javasolja Baloghné Dr. Kiss Gabriella ügyvezető elnököt a jegyzőkönyv vezetésére. A csatolt dokumentumok hitelesítésére javasolja Kovács Imre és Ambrus Gábor elnökségi tagokat. A közgyűlés a jegyzőkönyv-vezetőt és a hitelesítőket egyhangúlag (14 i., 0 n., 0. t.) a feladatukkal megbízza.

A levezető elnök javaslatot tesz a meghívónak megfelelő egyetlen napirendre: a MEC írásba foglalt Alapszabályát, ismeretes módon, a jogszabályi változtásokhoz kellett igazítani, s kérelmezni a közhasznú jogállás megtartását.

 

A levezető elnök ismerteti a jelenlegi helyzetet: az Alapszabály átalakítását több lépcsőben, hiánypótlásokkal elvégeztük, majd a Fővárosi Törvényszéken bejegyzésre beterjesztettük. 2015. május 29-én kelt hiánypótlási végzést kaptunk, amelynek megfelelően az Alapszabályt kiigazítottuk. Azonban a nyári terhelés, a versenyidény és az utazások, valamint a tagok nyári programjai okán az eredetileg tervezett rendkívüli közgyűlés szavazatképes összehívása nem sikerült, erre csak az ősz kezdetétől nyílt meg a lehetőség. Közben azonban, szeptember 16-i kelettel, a késedelem okán, a közhasznú jogállásunk megtartására irányuló kérésünket elutasították. Ez a végzés lehetőséget nyújt arra, hogy a hiánypótlással érintett Alapszabályra és a többi, már rendezett iratra támaszkodva - amelyeket nem kell újra beadni - új változásbejegyzési kérelmet terjesszünk be, erre azonban csak a legutóbbi végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül van mód. Ezért volt sürgető a rendkívüli közgyűlés összehívása.

 

Tevesz László kérdezi, mit kellett még módosítani az Alapszabályban.

A levezető elnök válasza: szükség volt az egyesületi cél megfogalmazásának kiigazítására, ami nem a klubműködés alapvető tartalmát érinti, hanem összefoglaló jellegű. Emellett a PTK és az ECTV törvényekkel összhangba hozatal azt jelenti, hogy egyes részletek, amelyeket korábban is az akkor érvényes jogszabályok alapján igyekezett megfogalmazni az Alapszabály, az új törvényekben foglalt megfogalmazásokra cserélendők. Ez nem pusztán formaság, amire példákat hoz; kéri a tagságot, hogy az általa már megismert, most döntésre bocsátandó, megújított Alapszabályt ebből a szempontból ismételten nézze át, aki ezekre nem volt figyelemmel; továbbá mindenki betekinthet a hiánypótlási határozatba. Ilyen például, hogy a korábbi "közhasznúsági beszámoló" valójában az egységes pénzügyi - és nem gazdasági - beszámoló melléklete, tehát nem mellé-, hanem alárendelt viszonyban van vele; a jogszabályok szövege ezekkel a megnevezésekkel dolgozik, ezekre nézve ró ki előírásokat. Ennek a mellékletnek a tartalmát az Egyesületi törvény, az ECTV rögzíti, s az Alapszabály ide vonatkozó részét eszerint kell megfogalmazni. Hasonló a helyzet az összeférhetetlenségi szabályokkal stb. A tag "törlése" is elavult fogalmazás, nem felel meg az eljárás tartalmának, amely a "tagsági jogviszony felmondása" a klub részéről.

Több további ponton ugyanakkor egyértelműsíteni, illetve pontosítani kellett az Alapszabályt. Ilyen a szavazatképtelenság miatt megismételt közgyűlés szavazási szabálya, vagy az, hogy fiatalkorú tag vezető tisztségre egyáltalán nem választható meg, a korábbi megfogalmazás szerint a korának megfelelő tisztségre választható, ami pontatlan és nyitott fogalmazás.

 

A levezető elnök kijelenti, hogy a legutóbbi hiánypótlási végzés maximálisan segítőkész volt, amennyiben a még végrehajtandó változások konkrét listáját tartalmazta, s ezért egyrészt hálával tartozunk a Fővárosi Törvényszéknek, másrészt különösen kár és az eljárást nehezíti, hogy a nyár folyamán nem sikerült eleget tenni neki.

 

Selmeczi Gábor kérdezi, hogy van-e olyan tétel az új Alapszabályban, ami a klub működésének tartalmát lényegesen mwgváltoztatja. A levezető elnök válasza: nincsen érdemleges tartalmi működésváltozási kényszer, hanem a jelen törvényekhez igazítás a működési folyamat megszilárdítását szolgálja, egyebek mellett azzal is, hogy speciális esetekben zökkenőmentesebbé teszi azt. Emlékeztet rá, hogy a kérdés legutóbb is felmerült, ami ugyan érthető, de a válasz ugyanez volt rá.

 

Egyes tagok kívánságra az Alapszabályba és a hiánypótlási végzésbe betekintenek.

A levezető elnök kérdésére további kérdés nincs.

A levezető elnök kérdésére további kiegészítés sincs.

 

A levezető elnök határozati javaslatként előterjeszti a hiánypótlási végzéseknek megfelelően kiigazított Alapszabály elfogadását.

 

 

2015/4. Határozat: A Műegyetemi Evezős Club egyhangúlag (14 i, 0 t, 0 n arányban) elfogadja a MEC új Alapszabályát (csatolva).

 

A levezető elnök megállapítja, hogy a rendkívüli közgyűlés előre elhatározott feladatát elvégezte, mindenkinek megköszöni a részvételt és az ülést 14:10 órakor bezárja.

 

k.m.f.

 

 

 

 

Tihanyi László levezető elnök

Baloghné Dr. Kiss Gabriella jkv.

 

 

A jegyzőkönyv hiteles:

 

 

 

 

Kovács Imre

 

Ambrus Gábor